Rozwój pojęcia marketingu

Rozważania na temat marketingu politycznego warto rozpocząć od wyjaśnienia znaczenia terminu marketing. Jedną z jego pierwszych definicji opublikowało w 1941r. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association).
Uznano iż „Marketing to prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika” .
Rozpowszechnienie marketingu nastąpiło na początku XX wieku. Początkowo w Stanach Zjednoczonych, które T. Sztucki wskazuje za miejsce narodzin tego zjawiska : „Powstanie i rozwój marketingu związany jest z dokonującą się, z różnym natężeniem, w Stanach Zjednoczonych i w Europie ewolucją rynku, od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy, stąd jego różne w czasie rozpowszechnianie wśród przedsiębiorstw” .
Dlatego potrzebne było niemal pół wieku aby marketing dotarł na „stary” kontynent. Szybko okazało się, że owa definicja jest niewystarczająca i zbyt ogólnikowa. Jej główną wadą było to, że uwzględniała wyłącznie jeden z instrumentów marketingu, a mianowicie dystrybucję.
Próby poszerzenia definicji podjął się W. Anderson, który pisał: „procesy marketingowe pozwalają wyszukiwać w produktach ich różnicującą naturę […].
Marketing zatem przynosi informacje o koniecznych i niezbędnych przekształceniach w zróżnicowanym obszarze popytu na określone towary ze względu na wielofazowy proces klasyfikowania i analizowania potrzeb rynkowych” . Fakt dostrzeżenia znaczenia marketingu również w procesie klasyfikowania i analizowania potrzeb rynkowych przyczynił się do tego, iż w 1960 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu przedstawiło bardziej rozbudowaną definicję, przyjmując, że jest on między innymi zespołem określonych technik służących zwiększeniu rentowności firm.
W tym samym roku J. McCarthy sformułował koncepcję, która to zakładała czterofunkcyjny model zmiennych zależnych, tworzących tzw. marketing-mix – kompleks marketingowy, na który składały się: produkt, cena, dystrybucja i promocja . McCarthy uważał, że to właśnie one wpływają i determinują charakter oferty firmy, prezentowanej na docelowym rynku działania stanowią kompleks powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa – problemy decyzyjne firmy – i tworzą zespół technik, których skuteczne stosowanie decyduje o poziomie korzyści oferowanych nabywcy. Marketing-mix sprzyja określeniu własnych możliwości, służy analizie rynku ekonomicznego i wpływa na strategie przyjmowane na rynku. Dotychczasowe definicje pojęcia marketingu kojarzyły go tylko z ekonomiczną dziedziną aktywności. Zatem ograniczał się on tylko do działalności reklamowej i handlowo-promocyjnej.
W 1965 r. C. Barwell zwrócił uwagę na to, jaką rolę odgrywają klienci. Pisał, że „ marketing jest filozofią – nie jest jedynie systemem działań rynkowych czy też strukturą organizacyjną. Rozwój marketingu wiąże się z przeświadczeniem, iż zysk ze sprzedaży i satysfakcjonujący zwrot zainwestowanych nakładów może zostać osiągnięty jedynie w oparciu o wnikliwą identyfikację, antycypację i satysfakcję potrzeb i nastawień konsumentów. Jest więc procesem intelektualnym, który prowadzi do usytuowania konsumenta w centrum działalności ekonomicznej – nadając mu walor działań o charakterze publicznym” .
Kolejnym istotnym etapem w rozwoju dziedziny marketingu była propozycja P. Kotlera i S. Levyego. Stwierdzili, że: „w żadnej organizacji nie można uniknąć marketingu” . Zauważyli, że analizie marketingowej można też poddawać kościoły, szkoły publiczne, szpitale itp. instytucje. A więc marketing ma charakter uniwersalny i nie jest charakterystyczny jedynie dla przedsiębiorstw. Była to pierwsza istotna teza dla rozważań o marketingu politycznym. W 1972 r. P.
Kotler przedstawił kolejną definicję, opierającą się na pojęciu wymiany. Wymianę określił jako proces tworzenia wartości, gdyż to ona przeważnie przynosi korzyści obu zaangażowanym w tym procesie stronom . Odmienne stanowisko przedstawia P. Drucker, który wskazuje na problem efektywności i rolę współczesnego marketingu. Zakłada, że marketing jako zespół zaplanowanych działań w rzeczywistości jest obarczony pewną dozą ryzyka, zarówno społecznego, jak i inwestycyjnego. Jednakże wszystkie dotychczas powstałe teorie sprowadzały marketing jedynie do sfery ekonomicznej. To wąskie rozumienie, przyczyniało się do coraz większej krytyki, na co zareagował nie kto inny jak P. Kotler. Swoje rozważania skierował w stronę koncepcji marketingu społecznego. „Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów” . W tym ujęciu marketing jest mechanizmem regulującym życie społeczeństwa. Wzrasta znaczenie konsumenta, o którego zabiegają konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa – „Marketing uznać można za system osiągania sukcesów dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu i oferowaniu tego, co potrzeby te w satysfakcjonujący sposób zaspokaja […]” .
Nie wszyscy w pełni podzielali owe poglądy. N. Capon i G. Mauser postulowali węższe ujęcie, wskazując na funkcjonalny aspekt marketingu. Tzw. podejście inżynieryjne łączyło w sobie dwie metody oddziaływania. Pierwsza z nich to perswazja, czyli szeroko rozumiana promocja. Druga to adaptacja – kreowanie prostych w użyciu i dystrybucji produktów lub usług, co ułatwi ich zidentyfikowanie na rynku. W rezultacie stwierdzono, że marketing znajduje zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach czysto komercyjnych, które muszą dążyć do osiągnięcia zysku, lecz także w takich instytucjach i organizacjach, które nie kierują się motywem zysku finansowego. . Konsekwencją takiego punktu widzenia było wprowadzenie terminu non-profit marketing - marketing w organizacjach niedochodowych. Promocja wyszła poza obszar reklamy towarów i usług rynkowych włączając inne podmioty życia społecznego (instytucje oświatowe, administracyjne, naukowe itp.), a więc także i politykę.

Literatura:
Wiszniowski R,. Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka, [w:] Studia z teorii polityki Tom II, Acta Universitatis No 2003, Wrocław 1998, s.230. Sztucki T., Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody. Warszawa 1998, s.163.Op.cit. s.165 Alderson W. The Analytical Framework of Marketing [w:] Duncan D (red.), Proceedings: Conference of Marketing Teachers From Far Western States, University of California, Berkeley, 1958, s.15-28 Wiszniowski R. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.) Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s.46 McCarthy J., Basic Marketing: A Managerial Approach, R.D. Irwin (ed.), Homewood, Illinois, 1960, s,15 Barwell C., The Marketing Concept [w:] Wilson A The Marketing of Industrial Products, Hutchinson, Berkeley, 1965 s.3. Kotler P., Levy S.J., Broadening the Concept of Marketing, [w:] “Journal of Marketing” 33 (69), 1969, s.10. Wiszniowski R. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.) Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s.47. Drucker P. Managment, Pan Books, London, 1979, s.59. Kotler P., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s.7. Sztucki T., Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody, Warszawa 1998, s.164. Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.) Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s.48. Sztucki T., Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody, Warszawa 1998, s.164.


Sponsorzy

Gadzety-reklamowe.com poleca długopisy z nadrukiem (nazwa Twojej firmy + logo).

Zabawna reklama to klucz to jej popularności i podbicia serc publiczności. Widzowie kochają zabawne kawałki reklamowe, które rozśmieszają i poprawiają humor. Aby reklama była nie tylko zabawna, ale również skuteczna, warto dowiedzieć się czegoś na temat stosowania humoru w reklamie. To ważna wiedza, gdyż źle zastosowany żar, nieodpowiedni dowcip, mogą przynieść efekty zupełnie inne niż planowane. Jak zatem rozśmieszać w reklamie? Pierwszą, najważniejszą sprawą jest sam produkt – z niego w reklamie śmiać się mogą tylko specjaliści, gdyż takie posunięcie jest bardzo ryzykowne. Ci, którzy specjalistami jeszcze nie są, takich rozwiązań powinni unikać. Czy zatem o produkcie należy mówić tylko na poważnie? Nie. Humor jest wskazany, ale tylko wtedy, gdy związany jest on z najmocniejszymi stronami produktu.

https://arenareklamy.pl/balony-reklamowe

Ważną sprawą związaną z humorem w reklamie jest czas jego pojawienia się. Najlepiej zacząć reklamę od humorystycznego akcentu, zaś unikać go na końcu reklamy. Żart na początku przyciągnie uwagę odbiorcy, a zarazem nie rozproszy jego uwagi. Ważne jest także umiejętne połączenie dowcipu z informacją na temat produktu. Należy pamiętać, że tylko dobrze przemyślana i starannie przygotowana reklama może być i śmieszna, i skuteczna.